Нэмэлт үйлчилгээ

Интернэт ярианы MiP70 үйлчилгээ

 • Хураангуйлан дуудах
 • Саад болохгүй байхыг хүсэх
 • Нөхцөл заахгүй дуудлага шилжүүлэх
 • Хариу өгөөгүй тохиолдолд дуудлага шилжүүлэх
 • Завгүй байхад дуудлага шилжүүлэх
 • Эзгүй байгаагаа мэдэгдэх
 • Яриан дунд дуудлага авах
 • Дугаар илрүүлэх үйлчилгээ
 • Дугаар нууцлах үйлчилгээ
 • Шаардлагатай үед дугаар нууцлах үйлчилгээ
 • Байнга дугаар нууцлах
 • Нууц дугаар өөрчлөх
 • Идэвхижсэн бүх үйлчилгээг цуцлах зэрэг 13 төрлийн нэмэлт үйлчилгээг ашиглана.