Заавар

Улс хоорондын яриа

Суурин утаснаас-Суурин утас руу залгах бол   

     001 + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар      

           

Суурин утаснаас -Гар утас руу залгах бол

             001 + Улсын код + Утасны дугаар